Privacybeleid

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De LBT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als LBT zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy [PDF], of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Persoonsgegevens van contactpersonen van bij de KNMO-bonden aangesloten verenigingen worden door de LBT verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

  • Het uitvoering geven aan de overeenkomst tussen de KNMO en het Bureau voor MuziekAuteursrechten (Buma), artikel 5 en artikel 8 lid 3;
  • Administratieve doeleinden, zoals facturatie en informatieverstrekking aan de bond waarbij de vereniging is aangesloten;
  • Het verwerken van concoursresultaten en overige gegevens van concoursdeelname van de vereniging en verstrekken van concoursbescheiden aan de vereniging;
  • Informatieverstrekking aan de vereniging o.a. voor de verzending van de LBT nieuwsbrief; Informatieverstrekking aan de vereniging m.b.t. het verzekeringspakket van verzekeringspartner AON.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst met de bond.

Voor de bovenstaande doelstellingen vraagt de LBT de volgende persoonsgegevens van u:

  • Voornaam, voorletter(s);
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • Verenigingsadres of adres contactpersoon;
  • Verenigings-e-mailadres en/of e-mailadres secretaris en penningmeester.

De LBT beschikt bij voorkeur over een algemeen (verenigings)adres en verenigings-emailadres(sen).

Uw persoonsgegevens worden door de LBT opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerkingen gedurende de looptijd van het bondslidmaatschap en daarna voor maximaal 7 jaar.

Persoonsgegevens van contactpersonen van bij de KNMO-bonden aangesloten verenigingen worden door de LBT verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

  • Het uitvoering geven aan de overeenkomst tussen de KNMO en het Bureau voor MuziekAuteursrechten (Buma), artikel 5 en artikel 8 lid 3;
  • Administratieve doeleinden, zoals facturatie en informatieverstrekking aan de bond waarbij de vereniging is aangesloten;
  • Het verwerken van concoursresultaten en overige gegevens van concoursdeelname van de vereniging en verstrekken van concoursbescheiden aan de vereniging;
  • Informatieverstrekking aan de vereniging o.a. voor de verzending van de LBT nieuwsbrief; Informatieverstrekking aan de vereniging m.b.t. het verzekeringspakket van verzekeringspartner AON.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst met de bond.

Voor de bovenstaande doelstellingen vraagt de LBT de volgende persoonsgegevens van u:

  • Voornaam, voorletter(s);
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • Verenigingsadres of adres contactpersoon;
  • Verenigings-e-mailadres en/of e-mailadres secretaris en penningmeester.

De LBT beschikt bij voorkeur over een algemeen (verenigings)adres en verenigings-emailadres(sen).

Uw persoonsgegevens worden door de LBT opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerkingen gedurende de looptijd van het bondslidmaatschap en daarna voor maximaal 7 jaar.

Persoonsgegevens van concoursdeelnemers worden door de LBT verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinden;
  • Inschrijving voor het concours;
  • Communicatie over het concours;
  • Programma van het concours (van solisten/ensembles wordt/worden de naam/namen en de verenigingsnaam vermeld).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijfformulier voor het concours.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de LBT de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam, voorletter(s);
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Leeftijd of geboortedatum (indien relevant);
  • Adres;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door de LBT opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerkingen zo lang dit voor het voeren van een juiste concoursadministratie noodzakelijk is.

Persoonsgegevens van leveranciers worden door de LBT verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinden;
  • Communicatie over de opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de LBT de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam, voorletter(s);
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • (Zakelijk) adres;
  • (Zakelijk) Telefoonnummer;
  • (Zakelijk) E-mailadres;
  • (Zakelijk) Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door de LBT opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor maximaal 7 jaar.

Persoonsgegevens van o.a. juryleden, docenten, cursus- en workshopleiders worden door de LBT verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

  • Vastleggen competenties in het kader van jurering (voor informatieverstrekking aan derden voor samenstelling juryteams);
  • Wettelijke verplichting tot de ‘Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde’ (betalingen aan personen die niet als ondernemer voor de LBT werken en ook niet bij de KNMO in (fictieve) dienstbetrekking zijn);
  • Overig: overeenkomstig ‘verwerking persoonsgegevens van leveranciers’.

Grondslagen voor deze persoonsgegevens zijn:

  • indien van toepassing: overeenkomst;
  • wettelijke plicht.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de LBT de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam, voorletter(s);
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Adres;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Bankrekeningnummer;
  • BSN (uitsluitend voor de Belastingdienst);
  • Geboortedatum (uitsluitend voor de Belastingdienst).

Uw persoonsgegevens worden door de LBT opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerkingen gedurende de tijd die het jurylid op de landelijk erkende -jurylijst (KNMO) staat en daarna voor maximaal 7 jaar.

Persoonsgegevens van vrijwilligers en bestuurders worden door de LBT verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

  • Administratieve doeleinden, bijvoorbeeld betaling van declaraties;
  • Vermelding van contactgegevens op de LBT-website (indien van toepassing);
  • Informatieverstrekking, o.a. voor de verzending van de nieuwsbrief (indien van toepassing).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is een (Bestuurs) (vrijwilligers) functie bij de LBT of een bij de LBT aangesloten vereniging.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de LBT de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam, voorletter(s);
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • (Zakelijk) adres;
  • (Zakelijk) Telefoonnummer;
  • (Zakelijk) E-mailadres;
  • Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door de LBT opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerkingen gedurende de tijd dat de vrijwilliger of bestuurder aan de LBT verbonden is en daarna voor maximaal 7 jaar.

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door de LBT verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het formulier Inschrijven nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling vraagt de LBT de volgende persoonsgegevens van u:

  • Voornaam, voorletter(s);
  • Achternaam;
  • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de LBT opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking gedurende de periode dat men aangemeld is. U kunt zich via een link in de Nieuwsbrief afmelden.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij o.a. gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de website;
  • Het verzorgen van nieuwsbrieven;
  • Het verzorgen van de ONLINE ledenadministratie tool
  • Het verzorgen van de salarisadministratie;
  • Het verzorgen van drukwerk.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Verwerker maakt in het kader van de Verwerkersovereenkomst gebruik van de volgende derden:

Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO)
Ganzenmarkt 6
3512 GD UTRECHT
NEDERLAND
t: 085 7822810
info@knmo.nl
www.knmo.nl

Huis voor de Kunsten Limburgs (HKL)
Ondernemersplein Limburg
Steegstraat 5
6041 EA Roermond
NEDERLAND
www.hklimburg.nl

LCee Services (web development)
Magnoliastraat 23
6011 RH Ell
NEDERLAND
info@lcee.nl

Sterke Zet (web development)
Patersstraat 21a,
5981 TP Panningen
NEDERLAND

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar). indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
De LBT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens de LBT van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
   persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u
ontvangen hebben.

Tijdens bepaalde evenementen of activiteiten worden er regelmatig foto’s door ons gemaakt. Een foto van iemand, die herkenbaar op de foto staat, is een persoonsgegeven van die persoon. In sommige gevallen kan een portret bovendien een gevoelig gegeven zijn. Voor onze foto’s gebruiken we de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. We maken een afweging tussen het belang van onze site en het privacybelang van de betrokkene/geportretteerde. Als we de grondslag gerechtvaardigd belang niet kunnen gebruiken dan vallen we terug op de grondslag toestemming waarin de gefotografeerde persoon toestemming geeft om de foto te gebruiken. Als u een specifieke foto verwijderd wil hebben van onze website kunt u dit via onderstaand e-mailadres aan ons doorgeven. Wij zullen dan de betreffende foto verwijderen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen
De LBT behoudt zich het recht voor om deze privacy policy aan te passen. Als we dat doen, zetten we die veranderingen op onze website, zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we de informatie gebruiken.

De meest actuele versie van onze privacy policy kunt u steeds terugvinden op www.l-b-t.nl of hier downloaden als PDF-document.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op:

Contactgegevens
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT)
Pastoor de Fauwestraat 8
6091 NS Leveroy
secretaris@l-b-t.nl