De LBT is voor de wet een vereniging en kent dus leden. De leden kunnen zijn natuurlijke personen (bijvoorbeeld ereleden) ofwel de in Limburg gevestigde drumakorpsen met volledige rechtspersoonlijkheid. De LBT is dus een overkoepelende organisatie voor zowel alle korpsvarianten alsook majorettegroepen en combinaties van beiden.

Bestuursstructuur

De LBT kent een getrapte organisatie met aan het hoofd het bondsbestuur. Daarnaast kent de LBT een vijftal districten met aan het hoofd een districtsbestuur. Het bondsbestuur is het hoogste orgaan binnen de bond. Het bestaat uit de voorzitters van de vijf districten en uit rechtstreeks door de algemene ledenvergadering gekozen personen zoals de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. De algemene ledenvergadering is het hoogste gezag binnen de bond.
Het bestuur wordt bijgestaan door een coördinator deskundigheidsbevordering.


Commissies

Binnen de LBT bestaan naast de gebruikelijke commissies (b.v. voor kascontrole en commissie van beroep, zoals in de statuten is bepaald) twee permanente adviescommissies. Deze commissies zijn:

Drumbandcommissie:

Deze commissie wordt gevormd door de districtsafgevaardigden (uit ieder district een) met toevoeging van een deskundig adviseur. De drumbandcommissie adviseert het bondsbestuur over allerhande inhoudelijke en beleidsmatige zaken aangaande de tamboerkorpsen. In nauw overleg met de coördinator deskundigheidsbevordering worden kader- en instructiedagen, cursussen en opleidingen voorbereid. Zonodig worden ter uitvoering werkcommissies ad hoc in het leven geroepen.

Majorettecommissie:

Het gestelde bij de drumbandcommissie geldt in grote lijnen ook voor de majorettecommissie.


Districten

De taak van de districten ligt in het verlengde van die van het bondsbestuur, met dien verstande dat de besturen van de districten geen zelfstandige beslissingsbevoegdheid hebben. De districten behartigen de belangen van de aangesloten lidkorpsen binnen het district en nemen een aantal uitvoerende taken op zich.
De taken van de districten kunnen als volgt gespecificeerd worden:

  • zij bevorderen mede het muzikale en artistieke peil der lidkorpsen;
  • zij zetten zich in voor de gezamenlijke belangen van de lidkorpsen;
  • zij zijn medeorganisator van wedstrijden (concoursen);
  • zij zijn mede-uitvoerder van opdrachten en besluiten, zoals genomen door het bondsbestuur